செய்தி:


நான் ஆங்கிலத்தில் ஒரு கவிதை எழுதியுள்ளேன். அதனால் நான் அதனை ஒரு புதிய வலைப்பூவில் இட்டுள்ளேன். இதோ அதன் இணைப்பு இங்கே http://saisoorya.wordpress.com நீங்கள் இதனை blogroll பகுதியிலும் காணலாம்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: